DOKUMENTACJA COMPLIANCE

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy naszą autorską dokumentację compliance opracowaną przez specjalistów z zakresu prawa, bezpieczeństwa oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Dokumentacja obszaru zgodności obejmuje:

Polityka zgodności (compliance) Dokument określający zasady funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością w organizacji, w szczególności strukturę, procedury, narzędzia, etapy oraz kluczowe obszar zarządzania zgodnością
Polityka antykorupcyjna Dokument określający jednolite zasady i standardy postępowania, które pozwolą na zidentyfikowanie, przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia nadużyć w organizacji, zapewniający zgodność działalności z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi, a także zasadami etycznymi, zapewniając tym samym należytą ochronę interesów, renomy oraz wizerunku oraz transparentność działań wobec podmiotów zewnętrznych.
Zasady przyjmowania i wręczania upominków Procedura określająca sytuacje, w których możliwe jest przyjęcie lub wręczenie upominku, przysługi itp.
Klauzule umowne w zakresie zgodności Wzory klauzul zapewniających przestrzeganie przez kontrahentów zgodności
Regulacje dotyczące sponsoringu i darowizn Jednolite zasady dotyczące możliwości zawierania przez organizację umów sponsoringowych i przekazywania darowizn zgodnie ze standardami etycznymi oraz gwarantujące transparentność działań
Procedura oceny wiarygodności kontrahentów Procedura określająca jednolite zasady dotyczące oceny i monitorowania wiarygodności kontrahentów zwiększające ochronę przed ryzykiem współpracy handlowej z podmiotami działającymi wbrew przepisom prawa, dobrym obyczajom i praktykom handlowym oraz ograniczenie zagrożenia uczestnictwa w procederze nadużyć podatkowych i praniu pieniędzy
Procedura zgłoszenia nadużycia Zasady badania potencjalnych przypadków braku zgodności
Regulamin komisji etycznej Określenie zadań, uprawnień i obowiązków zespołu powołanego w celu badania zgłoszonych przypadków braku zgodności (w szczególności potencjalnego naruszenia praw pracowniczych)
Procedura w razie kontroli Zasady działania na wypadek kontroli centralnych urzędów administracji
Polityka antymobbingowa Określenie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy
Deklaracja różnorodności Dokument deklarujący budowanie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność
Deklaracja poszanowania praw człowieka w organizacji Przedstawienie zasad odnośnie poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w kierunku zapobiegania ich łamaniu oraz wspieraniu atmosfery godności i wzajemnego szacunku
Procedura przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów Dokument określający standardy postępowania, które pozwolą na zidentyfikowanie, przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka związanego z fałszowaniem dokumentów
Procedura przeciwdziałania zmowom przetargowym Dokument określający jednolite zasady postępowania pozwalające na wykrycie, zgłoszenie oraz zapobieganie zmowom przetargowym
Kodeks odpowiedzialnej działalności organizacji Dokument definiujący najważniejsze wartości oraz zasady postępowania, którymi powinni się kierować pracownicy oraz interesariusze

Osoby, zainteresowane przygotowaniem dedykowanego pakietu dokumentów zachęcamy do kontaktu drogą mailową pod adresem:

kontakt@fundacjaentropia.pl (Łukasz Dziedzic)

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach. (wymagane)

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ENTROPIA (ul. Kopernika 6, 43-600 Jaworzno). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.